Khởi nghiệp - một góc nhìn.

Khởi nghiệp - một góc nhìn.

Hãy tự hào vì những gì chúng ta chung sức làm nên

Hãy tự hào vì những gì chúng ta chung sức làm nên

Đừng bao giờ nhắm vào tính cách riêng của người khác.

Đừng bao giờ nhắm vào tính cách riêng của người khác.